Již 28 let 1997 - 2024

Pravidla

PRAVIDLA POHÁRU

Provedením registrace na závod a nebo svojí účastí na závodech SOUHLASÍ závodníci s Pravidly poháru uvedenými níže:

1) Základní pravidla a podmínky účasti na závodech poháru

3) Užití osobních údajů

4) Marketingové užití údajů

 

1) SOUHLAS S PRAVIDLY POHÁRU

Základní pravidla 

Jako účastník závodů poháru čestně prohlašuji, že : 

 • se závodu účastním dobrovolně, na vlastní odpovědnost, riziko a nebezpečí,
 • jsem si vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na mém zdraví a majetku vzniklé při účasti na závodě,
 • odpovídám za svou fyzickou připravenost a způsobilost uběhnout závody,
 • můj zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodů,
 • jsem si vědom, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům (závodníci, diváci) během konání akce závodu (před během, při běhu a po běhu),
 • akceptuji právo pořadatele na změny v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení,
 • jsem si vědom, že pořadatel neposkytuje účastníkům žádné pojištění (zdravotní, úrazové, odpovědnosti apod.),
 • se budu řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích.

Podmínky účasti na závodech poháru

Jako účastník závodu poháru beru na vědomí a souhlasím s tím, že :

 • registrační poplatek (startovné, předplatné) je konečný a nevratný,
 • výše registračního poplatku (startovného/předplatného) je vždy uváděna na daný ročník v propozicích poháru,
 • registrace je považována za platnou až po zaplacení startovného/předplatného v plné výši. Platba bezhotovostním převodem musí být připsána na účet pořadatele do 3 dnů po registraci, jinak bude registrace zrušena.
 • dárkový poukaz může být uplatněn pouze během otevřené registrace pro předplatitele. Odpovědnost za včasnou registraci nese držitel voucheru – dárkového poukazu. Nelze nárokovat vůči organizátorovi provedení registrace či vrácení úhrady za voucher v případě, že se držitel voucheru na závod nezaregistruje řádně a včas v době otevřené registrace,
 • se závodu mohou dospělí a mládež bez rozdílu věku a pohlaví. U mládeže je spodní věková hranice pro účast dosažení věku 15 let. Individuální výjimky (tzn. účastníci mladší 15 let) může povolit ředitel poháru Petr Božek (email petr.bozek@triexpertcup.cz).
 • všichni nezletilí závodníci (tzn. mladší 18 let) běží na odpovědnost svých rodičů a doporučujeme přímo při závodě doprovod rodičů či dospělého běžce,
 • nezletilí závodníci musí nechat své zákonné zástupce vyplnit a podepsat čestné prohlášení (zde). Toto prohlášení zaslat emailem řediteli závodu Petrovi Božkovi ( email petr.bozek@triexpertcup.cz). Rovněž je nutné zanechat si originál a ten předložit při prezenci na závod (vyzvedávání čísel),
 • každý účastník závodu musí uvádět pravdivý údaj o věku. Pořadatel má právo požadovat předložení občanského průkazu pro prokázání údaje o věku,
 • pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující stáří závodníka v den prvního závodu poháru,
 • v případě, že účastník poháru uvede nesprávné datum narození, které bude mít za příčinu zařazení do nesprávné kategorie, má pořadatel právo takového účastníka nepřipustit k závodu nebo jej diskvalifikovat,
 • organizátor má právo uzavřít registraci a prezenci na dílčí závody 10 minut před plánovaným startem závodu a nepustit neregistrované závodníky na start závodů,
 • v případě dlouhodobého zranění či nemoci  je možné po dohodě s organizátorem převedení předplatného či určitého počtu závodů na další ročník. Dlouhodobé zranění či nemoc je nutno věrohodně prokázat v daném ročníku, za které je předplatné zakoupeno (např. lékařskou zprávou),
 • závodu se smí zúčastnit pouze registrovaní závodníci s viditelně umístěným startovním číslem, kteří uhradili startovné/předplatné v plné výši (výjimku může povolit ředitel závodu),
 • se přísně zakazuje závodníkům používat po celé délce tratě závodů brusle, jízdní kola nebo jiné jízdní prostředky. Trasa je určena pouze pro běžce,
 • se přísně zakazuje běžet mimo plánovanou trať závodů,
 • na závodě není dovolen běh se psy, kočárky apod. Individuální výjimky uděluje ředitel poháru Petr Božek (petr.bozek@triexpertcup.cz ),
 • na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost,
 • závodníci se musí řídit a respektovat pravidla závodu a pokyny organizátorů. Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost,
 • organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním,
 • svou účastí na poháru závodníci projevují souhlas s tím, že se zúčastňují závodů na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že organizátoři nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům během konání akce závodu (před během, při běhu a po běhu) či spojené s jejich účastí na závodě. Dále svojí registrací na závod a účastí na něm závodníci souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodů,
 • se závody uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky (výjimku může nařídit ředitel závodu v případě zvýšeného rizika ohrožení zdraví účastníků či organizátorů závodu,
 • se závody konají za plného silničního provozu a závodníci musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat závazná pravidla silničního provozu,
 • závodníci se musí řídit a respektovat pravidla závodů a pokyny organizátorů. Závodníci se zúčastňují závodů na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost,
 • na závodech na atletickém stadionu (5km, 10km, hodinovka) je zakázáno používání sluchátek a atletických treter.

2) SOUHLAS S UŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako účastník závodu poháru beru na vědomí a souhlasím :

 • s použitím a zpracováváním svých osobních údajů poskytnutých pořadateli (např. jméno, příjmení, datum narození apod.), a osobních údajů, které organizátor získá při realizaci závodů (např. foto, video, pořadí ve výsledkové listině, výsledný čas) v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679, GDPR). Pořadatel garantuje všem registrovaným účastníkům práva dle GDPR (blíže viz níže),
 • s tím, že na startu, podél trati a v cíli mohou být umístěné kamery, které budou nepřetržitě po dobu závodu zaznamenávat dění v daném místě. Z těchto záznamů pak následně mohou být připravena krátká osobní videa pro každého účastníka, která budou zdarma k dispozici v neveřejném režimu na YouTube. (Přístup bude mít jen ten, kdo bude znát přesný odkaz).

3) SOUHLAS S MARKETINGOVÝM UŽITÍM

Jako účastník závodu poháru beru na vědomí a souhlasím : 

 • s použitím své e-mailové adresy uvedené při registraci pro marketingové účely pořadatele poháru. Pořadatel se zavazuje adresovat mi pouze emaily týkající se závodu (např. organizační info před závodem), sekundárním sdělením může být současně i propagační aktivita (např. info o prodejní akci partnera).
 • s tím, že organizátor se zavazuje, že neposkytne emailovou adresu účastníků závodu k marketingovým účelům žádným třetím osobám.
 • s tím, že kdykoli mohou svůj udělený souhlas odvolat emailem na petr.bozek@triexpertcup.cz


GDPR


Zpracování osobních údajů účastníků běžeckého poháru TRIEXPERT CUP 

Dovolujeme si Vás informovat, že 25. května 2018 vstoupilo v účinnost tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679, obecně známé pod zkratkou GDPR). Tato právní úprava se vztahuje také na zpracování Vašich osobních údajů. Ubezpečujeme Vás, že ochrana soukromí a osobních údajů našich klientů patří mezi naše priority. Rádi bychom Vás seznámili s tím, jak probíhá zpracování Vašich osobních údajů od výše uvedeného dne, zejména jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům a z jakých právních důvodů.

Vaše osobní údaje zpracovává Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s., jakožto organizátor poháru, zejména za účelem obrazové foto dokumentace, video dokumentace, sestavení startovní a výsledkové listiny, odeslání SMS s výsledky po závodě, zaslání informací týkající se organizace běžeckého poháru a kontaktování v případě nestandardních situací (úraz během závodu, chyby v registraci, neočekávané zrušení dílčího závodu, apod.).

Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s., IČO 228 46 425, se sídlem Milady Horákové 20, 602 00 Brno.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště,
 • e-mail,
 • telefon,
 • datum narození,
 • pohlaví,
 • státní příslušnost,
 • atletický oddíl,
 • startovní číslo,
 • dosažený čas v závodě,
 • pořadí v závodě,
 • pořadí v kategorii,
 • získané body,
 • fotografie,
 • video záznam,
 • údaje o zdravotním stavu,
 • údaje z naší vzájemné emailové komunikace.

Kdy zpracováváme Vaše osobní data?

Při registraci a při realizaci závodu.

Kdy zpracováváme údaje o Vašem zdravotním stavu?

V případě úrazu během konání závodu, případně úrazu či zdravotní indispozice, projeví-li zájem o převedení předplatného do dalšího ročníku.

Pro jaký účel Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a to v souvislosti s organizací běžeckého poháru. Údaje zpracováváme zejména pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu
 • Evidence účastníků v závodech
 • Evidence výsledků běžeckých závodů
 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových
 • Zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech
 • Zasílání obchodních sdělení
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku
 • Účetní a daňové účely
 • Reklamní a marketingové účely
 • Zpravodajská činnost (foto, video)
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu

Pokud jste nám udělil/a či udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat též Vaše osobní údaje k účelu, v rozsahu a za podmínek uvedených v takovém souhlasu (např. pro marketingové činnosti v širším smyslu).

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Příjemcem Vašich osobních údajů je pouze Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s., jako organizátor poháru.

Osobní údaje poskytujeme dále následujícím subjektům:

 • účetní firma Katea s.r.o.
 • webmaster Lukáš Berta
 • externí časoměřičská společnost DÁLRUNDÁL, z.s.
 • případně subjekty zmocněné k tomu na základě zákona či jiného právního předpisu (např. finanční úřad)

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech našich práv a povinností, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle jejich užití po takto uvedenou dobu:

 • pro marketingové účely po dobu trvání souhlasu se zpracováním pro tento účel,
 • pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění,
 • pro evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem,
 • pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem,
 • v jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů.

Jaká máte práva?

Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování; na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů. Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu včetně profilování.

Koho můžete kontaktovat při uplatnění Vašich práv na ochranu osobních údajů?

Naší odpovědnou osobou, kterou můžete se svými podněty či dotazy kontaktovat, je pan Petr Božek na adrese: Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s., Milady Horákové 20, 602 00 Brno, na emailové adrese petr.bozek@triexpertcup.cz či telefonicky 724 870 607.

 

Běháme společně Brnem již 28 let. 

Děkujeme, že běháte s námi.

Váš TRIEXPERT CUP tým 


 

Kontakt

Ředitel poháru, marketing, komunikace s partnery
Petr Božek, tel. 724 870 607, email: petr.bozek@triexpertcup.cz

Registrace běžců, komunikace se závodníky
Pavel Matoušek, mobil: 601 522 410, email: registrace@triexpertcup.cz

Organizátor: Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s., Milady Horákové 20, 602 00 Brno, IČ: 22846425