Již 28 let 1997 - 2024

Obchodní podmínky spolu Běžci běžcům

OBCHODNÍ PODMÍNKY spolku Běžci běžcům z. s. pro provozování internetového prodeje startovného závodů TRIEXPERT CUP

Identifikační údaje provozovatele:

Běžci běžcům z. s.

se sídlem Těsnohlídkova942/8, 613 00 Brno

IČ 10686860

 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. L 2756

e-mail: info@triexpertcup.cz

(dále jen „SPOLEK“ nebo „prodávající“)

 

I. ÚVOD

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup startovného a předplatného závodů v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese www.triexpertcup.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou každému přístupné na triexpertcup.cz

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „o. z.“).

Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s o. z. považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).

 

II. KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.

Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného startovného či předplatného prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká objednáním startovného či předplatného do emailové schránky kupujícího, a to objednávky v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané ze strany kupujícího prodávajícímu (dále jen „objednávka“).

Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených o. z. je ve smyslu ustanovení § 1726 o. z. vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 o. z. vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat vybrané startovné či předplatné kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem i podmínkami ochrany osobních údajů detailně seznámil před vyplněním a odesláním objednávky. Na tyto obchodní podmínky, reklamační řád a podmínky ochrany osobních údajů byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

 

III. SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ

Předmětem prodeje je startovné na různé závody z běžeckého závodu Triexpert CUP. Každé startovné závodu, jeho specifikace je popsáno přímo v e-shopu. Cena startovného je uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. 

Předmětem prodeje je předplatné startovného na celý seriál závodu Triexpert CUP. Popis a specifikace předplatného je popsáno přímo v e-shopu. Cena startovného je uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. 

Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv. Změna ceny vyhrazena oproti uzavřené kupní smlouvě, a to v případě zjevně chybně uvedené ceny v nabídce na e-shopu, chyby systému či jiného omylu. V takovém případě prodávající upozorní kupujícího na změnu ceny (e-mailem či dopisem) a kupní smlouva zaniká, nebude-li dohodnuto jinak.

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. STARTOVNÉ

Způsob úhrady kupní ceny možný na webu www.triexpertcup.cz přes platební bránu Comgate. Platba je možná převodem nebo platební kartou.

Startovné lze zakoupit i na závodech za hotovost 150 Kč.

 

  1. PŘEDPLATNÉ

Způsob úhrady kupní ceny možný na webu www.triexpertcup.cz přes platební bránu Comgate. Platba je možná převodem nebo platební kartou.

Předplatné bylo možné koupit formou dárkového voucheru. Kód voucheru je 100 % sleva v průběhu registrace, tedy tady přes e-shop koupě předplatného. Vyberte si koupit předplatné a vyplňte kód z voucheru v průběhu objednávky. Dostanete 100 % slevu z ceny předplatného. Následně dokončíte elou objednávku. Ve svém profilu můžete doplnit oddíl, rok narození, velikost trička. Původní cena byla 1600 Kč, nyní je menší počet závodů - můžete si vybrat, zda věnujete 3 startovné svým kamarádům nebo budete chtít vrátit peníze (400 Kč) na účet. Prosím napište nám na email info@triexpertcup.cz, kterou formu jste si vybrali a Váš kód/ kódy.

Poskytovatel platební brány:

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Web: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Tel: +420 228 224 267

 

V. PLATBA

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

 

VI. DODACÍ PODMÍNKY A CENA DODÁNÍ

Startovné a předplatné bude bude kupujícímu dodáno ve formě potvrzení na emailovou adresu zadanou při nákupu. 

 

VII. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY Z INTERNETOVÉHO PRODEJE (E-SHOP)

Ustanovení tohoto článku se vztahují výhradně na kupujícího z internetového prodeje (e-shop), který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující z internetového prodeje, který je spotřebitelem.

Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy z internetového prodeje (e-shop) ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží (doručení na uvedenou emailovou adresu). Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy z internetového prodeje (e-shop) všechny peněžní prostředky. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupení od smlouvy je možné provést emailem na info@triexpertcup.cz nebo písemně na Bežci běžcům z. s., Vintrovna 433/3e, 664 41 Popůvky,

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ARCHIVACE KUPNÍ SMLOUVY

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího pro naplnění kupní smlouvy i za účelem nabízení dalšího zboží.

Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace. 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

Více o ochraně soukromí v dokumentu Podmínky ochrany osobních údajů.

 

IX. MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELŮ

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1, písmeno j) o. z. sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 4. 2021.

Kontakt

Ředitel poháru, marketing, komunikace s partnery
Petr Božek, tel. 724 870 607, email: petr.bozek@triexpertcup.cz

Registrace běžců, komunikace se závodníky
Pavel Matoušek, mobil: 601 522 410, email: registrace@triexpertcup.cz

Organizátor: Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s., Milady Horákové 20, 602 00 Brno, IČ: 22846425